ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

29 Ιουνίου, 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – Τ.Κ.: 84007

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Δημάρχου

ΤΗΛ.: 22840 61753

FAX: 22840 61218

E-MAIL: [email protected]

Αντίπαρος, 26/06/2015

Αρ. Πρωτ.: 1554/2015

ΠΡΟ ΣΚ ΛΗΣΗ Ε Κ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΔΙΑ ΦΕΡΟΝΤ Ο Σ

ΓΙ Α Τ ΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Ο Δήμος Αντιπάρου καλεί εξειδικευμένους αδειούχους υδραυλικούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συντήρηση των μόνιμων υδραυλικών εγκαταστάσεων και σύνδεση νέων παροχών και υδρομετρητών του Δήμου Αντιπάρου προς αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών.

Η υπόψη υπηρεσία θα παρασχεθεί από συνεργείο που θα στελεχώνεται από έναν εξειδικευμένο υδραυλικό, με άδεια εργασίας και τουλάχιστον έναν ειδικευμένο βοηθό εργατοτεχνίτη. Το συνεργείο θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (υδραυλικά σύνεργα, σκαπτικά σύνεργα χειρός κλπ) και μικρό υλικά που τυχόν θα απαιτούνται για την έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση της υπηρεσίας, η χρήση των οποίων θα γίνεται με αποκλειστική δαπάνη του αναδόχου. Η μετακίνηση του συνεργείου θα πραγματοποιείται με μέσο και αποκλειστική δαπάνη του αναδόχου.

Χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι η νήσος Αντίπαρος, στο σύνολό της.

.Η ενδεικτικά προσμετρούμενη ποσότητα εργασιών που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο είναι διακόσια πενήντα (256) ώρες απασχόλησης του συνεργείου (32 οκτάωρα).

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Εργασία

Τιμή μονάδας (€)

Ποσότητα (ώρες)

Δαπάνη (€)

1

Απασχόληση συνεργείου

18

256

4608,00

ΦΠΑ 16%

737,28

Γενικό Σύνολο

5345,28

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι αόριστη, μέχρι της ολοκλήρωσης παροχής της συνολικής προσμετρούμενης ποσότητας εργασιών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 03/07/2015 και ώρα 14:00, στο Δήμο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Αντιπάρου.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται σε γραπτά ερωτήματα που υποβάλλονται έως τη Παρασκευή 03/07/2015 και ώρα 12:00, στο fax : 2284061218, e-mail: [email protected]

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπηρεσιών Υδραυλικού (ΠΔ28/1980) για την ύδρευση του Δήμου Αντιπάρου

Του: ………………………………………………………………………………………………………………………

Έδρα: ……………………………………………………………………………………………………………….

Οδός: …………………………………………………………….Αριθμός: …………..ΤΚ:…………………

Τηλέφωνο: ……………………………………………………………………………………………………….. Fax…………………………………………………………………………………………………………………………

Α/α

Εργασία

Τιμή μονάδας (€) Προσφοράς

Ποσότητα

Δαπάνη (€) Προσφοράς

1

Απασχόληση συνεργείου υδραυλικού σύμφωνα με την από 06/2015 Τεχνική Περιγραφή

256 ώρες

Σύνολο προ ΦΠΑ

ΦΠΑ 16%

Γενικό Σύνολο

Αντίπαρος, ……………………………

-Ο-

Προσφέρων