ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

8 Ιουνίου, 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αντίπαρος 08/06/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αριθ. Πρωτ: 1197

Τ.Κ 84007

ΠΡΟΣ:

Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 09/06/2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ Ο Έγκριση δέσμευσης , διάθεση πίστωσης και ανάθεση σε δικηγόρο

Για την παράστασή και εκπροσώπηση του Δήμου Αντιπάρου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου, κατά την δικάσιμο στις 15-06-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ σύμφωνα με την αρ. 347/20-3-2015 κλήση από ματαίωση της προηγούμενης δικασίμου λόγω εκλογών από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου που μας επιδόθηκε στις 1-4-2015, και αφορά την από 23/4/2008 (αρ. Κατ. 125/20-06-2008) αγωγή αποζημίωσης των 1) Κάκαρη Ευάγγελου του Αδαμαντίου και 2) Κάκαρη Κωνσταντίνου του Αδαμαντίου ως μοναδικών κληρονόμων της αποθανούσης μητέρας του Άννας Κάκαρη εναντίον μας ή όποτε αυτή αναβληθεί

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ.Φαρούπος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟ Φαρούπο Αναστάσιο του Δημητρίου
Πατέλης Δημήτριος του Ιωάννη
Σταθερός Νικόλαος του Βασιλείου
Τριαντάφυλλος Ιωάννης του Αρτεμίου
Τριαντάφυλλος Αρτέμιος του Κων/νου
Βιάζη Ελένη του Αντωνίου
Καπούτσος Παρασκευάς του Βασιλείου
Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Αναπληρωματικά Μέλη:

Βασιλόπουλος Ιωάννης του Κων/νου
Τριαντάφυλλος Ιωάννης του Διονυσίου
Παλαιολόγος Δαμιανός του Αλεξάνδρου
Βιάζη Εμμανουηλία του Γερασίμου