ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

22 Απριλίου, 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – Τ.Κ.: 84007

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Δημάρχου

ΤΗΛ.: 22840 61753

FAX: 22840 61218

E-MAIL: [email protected]

Αντίπαρος, 22/04/2015

Αρ. Πρωτ.: 721/2015

Ο Δήμος Αντιπάρου καλεί εργολήπτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κατασκευή ξύλινου σκίαστρου (Πέργκολας) στον αύλειο χώρο του γυμνασίου Αντιπάρου

Τεχνικές Προδιαγραφές
Το ξύλινο σκίαστρο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια στη σελίδα 3 της παρούσας. Ειδικότερα, το σκίαστρο θα αποτελείται από περιμετρικό πλαίσιο τρικολλητής ξυλείας διατομής 8Χ15 εκατοστά, διαστάσεων κάτοψης 4,00Χ8.00μ. Το πλαίσιο θα στηρίζεται στις τέσσερις γωνίες και στο μέσο του με συνολικά έξι υποστυλώματα, από τρικολλητή ξυλεία διατομής 12Χ12 εκατοστά, μέσου ύψους 3.00μ. Το περιμετρικό πλαίσιο θα είναι ελαφρά κεκλιμένο ώστε να είναι δυνατή η απομάκρυνση αντικειμένων (μπάλες κ.ο.κ).

Επί του πλαισίου θα τοποθετηθούν ανά περίπου 0.60μ συνολικά 15 δοκίδες τρικολλητής ξυλείας διατομής 7.50Χ7.50 εκατοστά, μήκους 4μ και ανωτέρω αυτών κάλυψη από καλάμι.

Η χρησιμοποιούμενη ξυλεία θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, απολύτως κατάλληλη για τον προοριζόμενο σκοπό. Οι δοκοί (πλαίσιο, υποστηλώματα, δοκίδες) θα είναι ασταρωμένες και βαμμένες σε λευκή απόχρωση με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου σε δύο χέρια.

Για τη σύνδεση των δοκών μεταξύ τους και την τοποθέτηση του σκίαστρου στο έδαφος (επί βάσης ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20) θα χρησιμοποιηθούν ανοξείδωτα εξαρτήματα μεγάλης αντοχής.

Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να προβεί στις τυχόν απαιτούμενες βελτιώσεις της ανωτέρω περιγραφόμενης κατασκευής, ώστε το ξύλινο σκίαστρο να είναι απολύτως ασφαλές για τον προοριζόμενο σκοπό (παραμονή μαθητών), λαμβάνοντας υπόψη και τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες (μεγάλη ανεμοπίεση).

Προ της παράδοσης προς χρήση του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα υποβάλει α) υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού στην οποία θα δηλώνεται ότι το σκίαστρο είναι απολύτως ασφαλές και κατάλληλο για την παραμονή μαθητών και, β) ΦΑΥ (Φάκελο Ασφάλειας Υγείας) του έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το οποίο να περιλαμβάνει υποχρεωτικά οδηγίες συντήρησης του έργου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την Τρίτη 28/04/2015 και ώρα 14:00, την ολοκληρωμένη πρότασή τους για την κατασκευή του ξύλινου σκίαστρου (Πέργκολας) στο Δήμο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Αντιπάρου. Πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται σε γραπτά ερωτήματα που υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 27/04/2015 και ώρα 14:00, στο fax : 2284061218, e-mail: [email protected]

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

Αναστάσιος Φαρούπος

pergola