ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ

19 Μαρτίου, 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Τ.Κ 84007

ΤΗΛ.2284061753

ΦΑΞ.2284061218

Email : [email protected]
Αντίπαρος 18/03/2015

Αρ.Πρωτ.: 474

Αναρτητέα στο Διάυγεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

Έχοντας υπόψη:

 1.      Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20α του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’)
 2.      Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009)
 3.      Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999) με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας.
 4.      Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
 5.      Τις διατάξεις των άρθρων 205 και 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007)
 6.      Την αριθμ 15/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια της σύμβασης δύο (2) μήνες.
 7.      Την αριθμ. 16871/11-03-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία κρίθηκε νόμιμη η πιο πάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου
 8.       Την αριθμ. 277/2015 Βεβαίωση των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, ότι έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 για την πρόσληψη του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στους Κ.Α 20-6041 και Κ.Α. 20-6054
 9.      Την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για την κάλυψη αναγκών στην Υπηρεσία καθαριότητας και την Υπηρεσία υδρεύσης
 10.   Τον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας (ΦΕΚ 2395/25-09-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6)  ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αντιπάρου   ως εξής:

1. Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ  Εργατών καθαριότητας

2. Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

3. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικού

4. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Λογιστή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1.      Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2.      Να έχουν Υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται
 3.      Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) .

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση , επισυνάπτοντας:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

3. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (Για την θέση του Υδραυλικού)

4. Αντίγραφο πτυχίου λογιστικής Τ.Ε. (Για την θέση του Λογιστή)

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στα άρθρα 11-17  του Ν.3584/2007

6. Χωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αντιπάρου εντός προθεσμίας 5 ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου ( δηλ. από : 19-03-2015 μέχρι: 23-03-2015) .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Γραφείο του Δήμου, ( πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2284061570 κος Βασιλόπουλος) καθώς και στο site του Δήμου www.antiparos.gr

                                                                                                         Με Τιμή

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

                                                                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ

**Κατεβάστε την αίτηση