Ορισμός δικαιολογητικών για ηλεκτροδότηση ακινήτων

18 Νοεμβρίου, 2014

Αντίπαρος, 18 Νοεμβρίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓHΤIKΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔOΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σχετικά

α) Απόφαση Οικονομικής Υπηρεσία Δήμου Αντιπάρου αριθ.: 114/2014

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αντιπάρου γίνονται γνωστά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση ακινήτων:

Α. για την χορήγηση Υπεύθυνων δηλώσεων για κανονική ηλεκτροδότηση.

 1.      Άδεια οικοδομής θεωρημένη για ρεύμα από την πολεοδομία
 2.      Αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης
 3.      Αριθμός παροχής (χορηγείται από την ΔΕΗ)
 4.      Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ή Μηχανικού για την τοποθεσία του ακινήτου στην οποία θα αναγράφει και σε ποια ζώνη είναι.
 5.      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 6.      Εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που προσέλθει στην Υπηρεσία άλλο άτομο.
 7.      Ε9 Σε περίπτωση που η άδεια είναι πέραν των 7 χρόνων.
 8.      Άδεια οικοδομής θεωρημένη για εργοταξιακή χρήση
 9.      Δελτίο αστυνομική ταυτότητας
 10.      Αριθμός παροχής (χορηγείται από την ΔΕΗ)
 11.      Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ή Μηχανικού για την τοποθεσία του ακινήτου στην οποία θα αναγράφει σε ποια ζώνη είναι.
 12.      Εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που προσέλθει στην Υπηρεσία άλλο άτομο
 13.      Άδεια οικοδομής θεωρημένη για κανονικό ρεύμα
 14.      Αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης
 15.      Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΗ
 16.      Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ή Μηχανικού για την τοποθεσία του ακινήτου στην οποία θα αναγράφει σε ποια ζώνη είναι.
 17.      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 18.      Εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που προσέλθει στην Υπηρεσία άλλο άτομο.
 19. 7)     Βεβαίωση ένταξης Ν4173/2013 του Υπεκα (σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτων)
 20.      Αναθεώρηση αδείας οικοδομής για αλλαγή χρήσης
 21.      Αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης
 22.      Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΗ
 23.      Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ή Μηχανικού για την τοποθεσία του ακινήτου στην οποία θα αναγράφει σε ποια ζώνη είναι
 24.      Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 25.      Εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που προσέλθει στην Υπηρεσία άλλο άτομο.

Β. για την χορήγηση Υπεύθυνων δηλώσεων για εργοταξιακή ηλεκτροδότηση

Γ. για την χορήγηση τροποποιητικών  δηλώσεων των στοιχείων των λογαριασμών ηλεκτροδότησης(τροποποίηση χρεωστέων τετραγωνικών μέτρων , τιμή ζώνης ΤΑΠ και συντελεστή παλαιότητας).

Δ. για την χορήγηση τροποποιητικών δηλώσεων των στοιχείων των λογαριασμών ηλεκτροδότησης αλλαγή χρήσης από επαγγελματικό σε οικιακό.

Σημειώνεται ότι για τις  περιπτώσεις Α , Β και Δ ο πολίτης θα πρέπει πρώτα να απευθυνθεί στο κατάστημα της ΔΕΗ για τις απαραίτητες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι οφειλέτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αντιπάρου (τηλ. 2284061570, 2284061753)

Εκ  του ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ