Ψήφιση κανονισμού βοσκοτόπων

7 Νοεμβρίου, 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘ. 14/2014
Στην Αντίπαρο σήμερα την 17 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Αντιπάρου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα Καλουδά , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4307/13-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλόπουλου Ιωάννη κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης του προέδρου κ. Σκούρτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

voskotopoi