28 Σεπτεμβρίου, 2016

Σε περίπτωση σκόπιμης παρέμβασης στο μετρητή με σκοπό τη μείωση της καταγραφόμενης ποσότητας νερού (άρθρο 26), ο Δήμος Αντιπάρου διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεχόμενα προκληθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Ύδρευσης, οποιαδήποτε παρέμβαση στον μετρητή από τον υδρολήπτη ή ατόμων ενεργούντα για λογαριασμό του, θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο καταναλωτής οφείλει να ειδοποιεί το Δήμο Αντιπάρου σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του μετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε.

Αντικατάσταση του υδρομετρητή γίνεται με αίτηση του υδρευόμενου για τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή από το Δήμο Αντιπάρου.

Σε περίπτωση σκόπιμης παρέμβασης στο μετρητή με σκοπό τη μείωση της καταγραφόμενης ποσότητας νερού (άρθρο 26), ο Δήμος Αντιπάρου διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεχόμενα προκληθεί.

        Παρακαλούμε όπως επαλειφθείτε τα ανωτέρω.

Εκ του Δήμου Αντιπάρου